modstandskamp.dk


Næsten Kaserne i hver eneste tysk By.
(august 1939)

Indtryk fra Tyskland under Krisen.
Inspektør Kragh, Gigtsanatoriet, fortæller os følgende fra en 10-Dages Automobiltur til Tyskland l disse Dage.

— Endnu for 8 Dage siden herskede der i Tyskland nogenlunde normale Forhold, selv om der paa visse Områder sporedes en Aktivitet, der stod i Forbindelse med den sig nærmende Verdenskrise, Naar man i disse Dage færdedes paa de tyske Landeveje og besøgte de tyske Byer paa Østersøkysten og ned til Bayern, Sachsen og Sudeterland, er der een Ting, man ikke kan undgaa at lægge Mærke til, nemlig de talrige og store ny Kaserneanlæg, der er skudt op overalt; næsten hver eneste By i Tyskland, stor eller lille, kan i Dag prale med en funklende ny, stor Kaserne, som oftest bestaaende af 30-40 imponerende Bygninger. En anden Type paa militære Anlæg, man ofte ser, er mægtige Flyvestationer med Hangarer, Kaserner, Flyvepladser osv, disse Anlæg forsynedes !or Tiden med Luftbeskyttelsesrum spredt over Flyvestationens Terræn.
Derimod syntes der ikke for 8 Dage siden at herske nogen særlig livlig Aktivitet paa Kasernerne, men at der allerede omkring den 20. ds. foregik store Troppetransporter ad Veje og Autostradaer, fik man hyppigt Bevis for. Saavel ved Indkørselen til Autostradaen „Berlin Sydring" som Nord for Berlin var offentlig Færdsel forbudt paa Grund af Troppebevægelser; i det første Tilfælde drejede det sig om flere Afdelinger motoriseret Luftværnsartilleri, der marcherede Øst paa, og i det andet var det utvivlsomt Tropper fra Hamborgs Lejre, der blev trukket samme Vej mod den polske Grænse.
l det hele taget maa det forbavse, hvor stor Vægt man i det moderne Tyskland synes at lægge paa saavel Flyvetropperne som paa deres Modstykke .Luftværnstropperne. Soldater i Lufttyskernes graablaa Uniformer ses overalt, og for en umiddelbar Iagttager - kan det tage sig ud. som om disse "Gørings egne" måske er for talrige i forhold til Hærens graagrønne Tropper. Dog herom vil kun den Krig, der før eller senere maa komme, dømme.
l Berlin gravedes og støbtes Beskyttelsesrum paa adskillige offentlige Pladser og Parker, f. Eks. var Leipziger Plads helt opgravet og Støbning af Betonrum i Gang.
Med Undtagelse af nogen Knaphed paa importeret Benzin syntes der iøvrigt at herske en normal og fredelig Stemning; tilsyneladende var der rigeligt med Fødevarer i alle Butikker og Restauranter, og endnu Søndag den 20. ds. strømmede Berlinerne i Biler i Tusindvis mod Østersøkysten for at nyde endnu en Søndag i Havets kølende Bølger.