modstandskamp.dk


UDENRIGSMINISTERIET.
København, den ...1.3 .....November1944
Bilag.
c Journal Nr. 84.G.5/993.
(Bedes anført ved Besvarelser.)

Under Henvisning til tidligere Brevveksling vedrørende Inspektør Poul Kamp Kragh, der holdes arresteret af det tyske Sikkerhedspoliti, senest Udenrigsministeriets Skrivelse af 3. d.M., meddeles, at man fra det tyske Politi har modtaget Underretning om, at Inspektøren sigtes for illegal Virksomhed. Sikkerhedspolitiet har ikke villet udtale sig om, hvad der ligger til Grund for Sigtelsen og ej heller om Muligheden for hans Løsladelse.
Ministeriet vil fortsat have sin Opmærksomhed henvendt paa Sagen. og vil holde Foreningen underrettet om, hvad der passerer.
P. M. V.
John Knox
Fuldmægtig