modstandskamp.dk


UDENRIGSMINISTERIET.
i, den16. Januar 1945
Bilag.
P.J.I. Journal Nr. 84. G. 5/993. a.
(Bedes anført ved Besvarelser
.)
Under Henvisning til tidligere Brevveksling vedrørende de tyske Politimyndigheders Arrestation af Inspektør Poul Kamp Kragh, Gigtsanatoriet ved Skælskør, senest Foreningens Skrivelse af 8,d.M., skal man herved meddele, at Udenrigsministeriet den 11.d.M. har gjort Sagen til Genstand for en fornyet Henvendelse til det tyske Sikkerhedspoliti med Henblik paa at søge Løsladelse udvirket. Sikkerhedspolitiet har svaret, at Inspektør Kragh har deltaget i Fordeling af Vaaben og Sprængstoffer, og at der for Tiden ikke kan stilles noget i Udsigt med Hensyn til hans Løsladelse.
Udenrigsministeriet vil fremdeles have sin Opmærksomhed henvendt paa Sagen, og saafremt det skulde være Foreningen muligt at tilvejebringe Oplysninger,—som vil kunne tjene til Støtte for en fornyet Henvendelse herfra til de tyske Politimyndigheder, imødeser man gerne Meddelelse desangaaende.
P.M.V.
E.B.
Wahl