modstandskamp.dk

SKÆLSKØR HANDELSSTANDSFORENING
SKÆLSKØR, den 13. Febr. 45
Axel Jørgensen.
Journal P.J.I. Nr 84G/993
Herr Fuldmægtig Knox
Udenrigsministeriet. Christiansborg,

Hoslagt tillader jeg mig at fremsende Copi af en Henvendelse fra Herr Godsforvalter, fhv. Borgmester Johs. Hansen, Skælskør til Herr Dr. Hoffmann, Shellhuset, København, med Andmodning om inspektør Poul Kamp Kraghs Frigivelse.
Det har været en stor Skuffelse for os her at erfarer, at Inspektøren nu er overført til Frøslev Lejren, idet men stadig havde en stærk Tro til at hans Sag maatte afklare sig, således at han måtte kunne frigives, og henleder i denne Forbindelse paa de i min første Skrivelse i Sagen af 31 Oktober 1944 enførte Grunde, idet jeg beklager at det jo er os umuligt at fremskaffe andre vægtige Beviser for inspektørens Uskyld i de mod ham rejste Anklager.
løvrigt dækker den vedlagte Ansøgning i alle Maader ogsaa mit paa Sagen, og vil gerrne atter aarbødigst anmode det højtærede Udenrigsministerium at forsøge at få Sagen bragt frem for de tyske Myndigheder idet vi haaber vort Ønske om Frigivelse snart maa kunne imødekommes
Deres ærbødige
Axel Jørgensen