modstandskamp.dk

Skelskør.

Frihedskæmpernes Parade
Inspektør Kragh bliver By leder i Skelskør.

De 60—70 Frihedskæmpere fra Skelskør., der var udlaant til Slagelse og, Ringsted, vendte Onsdag Eftermiddag tilbage.
Kl. 17 stillede de til Parade paa Gl. Torv, hyldet med Begejstring af de Mennesker, der var forsamlet paa Torvet.
Officiant Christensen, Ringsted afleverede Korpset til Amtslederen, Obertsløjtnant Fog, Næstved, der holdt en smuk Tale fil Frihedskæmperne. Han takkede dem for den Indsats, der var ydet og fortsatte: Vi har den Glæde i Dag at kunne byde Inspektør Kragh velkommen tilbage. Hvad han har lidt og gennemgaaet. Ja, det kan vi se paa ham. Oberstløjtnanten sluttede med at indsætte inspekter Kragh som Byleder i Skelskør.
Inspektør Kragh, der var mødt i løjtnantsuniform, takkede og udtalte Haabet om fortsat godt Samarbejde indenfor Korpset.
Engelsk Besøg i Skelskør.
En bil med 4 Englændere, en Løjtnant, en Sergent og to Menige af Faldskærmstroppeme. ankom i Gaar Eftermiddag ved 14-Tiden til Skelskør. Endvidere var med i Bilen en dansk Dame,
som fungererede som Tolk.
Paa Raadhuset blev Englænderne modtaget af af Direktør J. G. H e i l m a n n, og senere kom den nye Byleder , Inspektør Kragh til stede. Sidstnævnte holdt en smuk lille tale til de kærkomne gæster. Der blev budt paa et glas Champagne, og Englænderne var i det hele Genstand for stor Hyldest, fik overrakt masser af Blomster og hilst med Jubelraab. Efter et kort besøg på Møllebakken kørte Englænderne til København.
Hensigten med Besøget var at blive orienteret om de tyske Troppers Afvæbning, ligesom der blev afgivet forskellige Order og Meddelelser, også hvad angår Letterne i Kobæk.
Englænderne kommer igen i dag eller i morgen.

. .